روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠

مقاله

مقاله ، هر نوع نوشته ی نسبتاً کوتاهی است که موضوع آن می تواند بحث در خصوص مطلبی ، یا بیان نقطه نظر نویسنده نسبت به آن مطلب ، یا ترغیب خواننده به قبول عقیده ای خاص باشد .


مقاله به دو علت با رساله تفاوت دارد : اول آن که دامنه ی پرداختن به موضوع، در مقاله محدودتر از رساله است دوم ، مقاله گروه وسیع تری را نسبت به رساله ، مخاطب خود قرار می دهد ، از این رو شیوه ی بحث در مقاله عام تر از رساله می باشد و کم تر از رساله از بیان تخصصی استفاده می کند . در عوض نویسنده ی مقاله با بهره جویی از شگردهایی چون حکایت های لطیفه وار و بیان شگفت آفرین بحث خود را انجام می دهد .

مقامه

مقامه واژه ای عربی است  در لغت به معنی مجلس ، خطبه ، شرح داستان و مقاله ی ادبی که به نثر فنی سرشار از صنایع بدیع و توأم با اشعار و امثال آورده می شود . همچنین مقامات داستان هایی است با نثر مصنوع آمیخته با شعر در مورد قهرمانی واحد که به صورتی ناشناس به  داستان وارد می شود و ناپدید می گردد . این نوع قصه نویسی در ادبیات عرب و فارسی عمر کوتاهی داشته است . نخستین کسی که به زبان عربی مقامه نوشت بدیع الزمان همدانی ، ادیب معروف ایرانی در اواخر قرن چهارم است .سعدی نیز در گلستان از فن مقامه نویسی استفاده کرده است .

 

                          به نقل از   " فرهنگ اصطلاحات ادبی "

                                           تألیف سیما داد

                                                                                                                                 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :