روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸

چند کنایه:

خربزه در دهان کردن : کتمان راز

شانه و آینه برداشتن : کار زنانه کردن

آب غوره گرفتن : گریه کردن

آش پختن : انتقام گرفتن

بار افتاده : عاجز و ناتوان ...


با سگ به جوال رفتن : فریب دادن

در جوال کردن : گول زدن

کج پلاسی : بد معاملگی

دسته ی چاقو ساختن : بر پاشنه ی پا نشستن

نعل در آتش افکندن : بی قرار ساختن

هم نان و هم نمک شدن : دوستی و معاشرت

بالش نهادن : آسودگی خاطر

گندم فروختن و جو دادن : فریب دادن

نان در انبان نهادن : وسیله ی سفر آماده کردن

نان شکستن : طعام خوردن

آب زیر کسی کردن : مضطرب ساختن

یک قبا : تهیدست

هشت باغ : بهشت

پیر چهل ساله : جبرئیل

ریش را با دوغ سفید کردن : بی تجربگی

طفل چهار روزه : آدم

سپید کاری : دو رنگی و نفاق

سیه ستاره : بدبخت

سیاه نامه : گناهکار

سیه کاسه : بخیل و فرومایه

ازرق پوش : صوفی

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :