روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠

اگر دو زن باهم سخن بگویند هیچ چیزی را بیان نمی کنند

و اگر یک زن سخن بگوید

 در حقیقت کل زندگی را بیان می کند .

 

                              

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :