روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠

  دو ضرب المثل و چگونگی آن ها

نان را به شیشه می مالد:

یعنی نهایت ممسک است .

  حکایت به این صورت است که تاجری اصفهانی در نهایت خسیسی پنیر

  را در شیشه می کرد ...


سپس نان را بر پشت شیشه می سایید تا سیر شود.

نه خانی آمده نه خانی رفته :

حکایت به این صورت است که لُری از شهر، خربزه ای خرید تا برای

 زنش ارمغانی ببرد. در راه ، خیال شیرینی و تری خربزه او را وسوسه

 کرد. از طرفی هم شرم داشت که دست خالی به خانه برگردد .

 سرانجام هوس شیرینی خربزه او را فریفت و با خود گفت : خربزه ببُرم

 و به رسم خان ها قسمت بالایی و شیرین آن را بخورم و باقی را در راه

 بگذارم تا عابران گمان برند که خانی از این جا گذشته است و اینگونه

 کرد . اما آتش طمع او فرو ننشست و قسمت انتهای قاچ را بخورد تا

 مردمان گویندغلامی نیز همراه خان بوده است .عاقبت با خود گفت :

 پوست را هم بخورم تا عابران فکر کنند که خان اسپی هم داشته

 است و در آخر تخم خربزه را نیز یکجا بلعید و گفت : اکنون نه خانی

 آمده و نه خانی رفته !

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :