روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸

انسان/

آن سان که باید/

نسرود/

حماسه ی سبز/

بودنش را/

بل /

بگشود /

وین سان/

حماسه ی تلخ/

نبودنش را !!؟

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :