روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠

دامن تهی :   فقیر                          تر دامن : گناهکار و فاسق

دامن به کمر زدن : آماده شدن          دامن پاره شدن : رسوا شدن

دامن به دندان گرفتن : گریختن          دامن افشاندن : نثار کردن

دامن کشیدن از چیزی : دور شدن      دامن کشیدن : فخر فروشی

 


آستین بالا زدن : آماده شدن              هم دندان شدن : زورآزمایی

آستین دراز : حریص و متجاوز              دراز گردن : احمق

آستین بر چشم کشیدن : غمخواری    فراخ آستین :بخشنده

آستین افشاندن : رقص و شادمانی    آستین کوتاه : درویش ، صوفی

دست بر سر زدن : گریستن              ابرو نمایاندن : جلوه گری

زبان در کام دزدیدن : سکوت کردن      روی زرد : شرمسار

روی به زانو نهادن : مراقبه                سر و پا برهنه : قلندر

پا به ماه : حامله                             مهر در گوش : ناشنوا

لب بستن : سکوت کردن                 خشک پستان : نازا

دست و پا زدن : تلاش کردن              لب دوختن : ساکت شدن

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :