روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠

 اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و

 عمر و ملک و لشکر بیش از این بوده است و ایشان را چنین فتحی میسر نشده  گفتا به

عون خدای عزوجل هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نکویی

نبردم.

بزرگش نخوانند اهل خرد      که نام بزرگان به زشتی برد

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :