روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠

- مگر پی آتش آمده اید :

به کسی گویند که بعد از آمدن ، فوراً قصد برگشتن داشته باشد .

- مگر مغز گنجشک خورده ای :

به کسی گویند که بسیار حرف می زند. .

- مگس می پراند :

کسی که بیکار و بی عار است .

- مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید     به کوه آواز خوش ده تا خوش آید

تناسب دارد با این بیت :

از مکافات عمل غافل مشو       گندم از گندم بروید جو زجو

در این مفهوم که : اعمال و گفتار صحیح انسان، نتیجه ای مطلوب و

 مفید خواهد داد و بالعکس رفتار و گفتار ناپسند انسان ، نتیجه اش

ناپسند خواهد بود .    و یا : (( هر چه بکاری همان بدروی  ))   

- نان در انبانش گذاشت :

او را از خانه بیرون کرد .

- نان آجر کردن :

با مکر و فریب نفعی را از کسی بریدن              

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :