روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩

پا پای ِ خر، دست دستِ یاسه به این کار عقلم نمی ماسه

مادر شوهر یکی از اکراد ، خُمی دوشاب داشت ، روزی که برای انجام کاری به بیرون از خانه می رفت ، آبی فـراوان بر زمین خـانه پاشید تا اگـر عــروسش بـه


خوردن دوشاب رود جای پایش بر جای بماند . چون از خانه بیرون رفت ، عروسِ او که نامش یاسه ( مخفف یاسمن در زبان کردی) بود سوار بر خر شد و بر بالای خُم رفت و چند کاسه از دوشاب بیرون آورد و اثر دست او بر خُم بماند . چون مادرشوهر به خانه برگشت و ردپای خر راتا نزدیک خُم بدید و نشان دست عروس هم بر خم مشاهده کرد ، متحیّر ماند و گفت:                                  پا پای ِ خر، دست دستِ یاسه ، به این کار عقلم نمی ماسه

                                                             « امثال و حِکَم »

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :