روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩

باسمه تعالی

به نشانه ی تقدیر و تبریک

فلسفه ی تعلیـم و تربیت نویـن ،تغییـر نگـرش در زندگی و گشودن چشم انـدازهایـی درخور، فـراروی انسان هاست.


از این منظـرگاه،آموزش و پرورش که خود علمدار و منشأچنین امرخطیری دراجتماع است ایجاب می کند که پویندگان و سالکان این راه خود معلمی عالم و مـدیری سالـم باشند .به حـق دیرینگیِ خـدمت در ایـن نهاد مقدس مُهرتأییدی است بر کفایت و درایت. جناب آقای سعدالله محمدی انتخاب به حق و شایسته ی جناب عالی  را به ریاست آموزش و پرورش شهرستان سروآباد از صمیم قلب تبریک و تهنیت می گوییم و از ایزد مهر پرور برایتان توفیق خدمتگزاری وفراهم کردن بستری نوین جهت تفکری نوین مسئلت می نماییم . قطعاً تجارب ارزنده ی شما در طول دوران خدمتگزاری، جناب عالی را بر این باور آورده است که :

شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش

                         ما را برای سوز و گداز آفریده اند

شادمانی خودمان را در لفاف الفاظ می پیچیم و به انتظار می نشینیم تا نظاره گرِ آن کفایت و درایتی باشیم که در وجودتان نقش بسته است.

      شمع و شمیم معلمیتان پر فروز و جاوید

                               باد

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :