روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩

 

زنده ام تا من مرا بوجهل من در رنج می دارد.

 جسته از زیر دم گاوی چه آلوده

 چون مگسهای سگان است و نه جز این بوده تا بوده

او- آن آیین سماجت ، آن طُفیلی تن بپرورده – چو می پَرد پی آن است

تا بک جای بنشیند

بر سر هر جانور شکلی

 روی گوش و زیر چشم و بر جبین پاکرویانی ، برهر آن پاکیزه کان بینی

 و هر آلوده کان دانی .

 می مکد خون از تن هر جانور در هر گذرگاه

 نیست از کار من آگاه .

 می پرد تا یابدم یک بار دیگر

 من ولیکن می گریزم ز او

 تا مرا گم کرده بنشیند

 بر سر دیوار دیگر

 

                      <<  نیما  >>

 

 

بوجهل من

زنده ام تا من مرا بوجهل من در رنج می دارد .

جسته از زیر دُم گاوی چه آلوده

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :