روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩

آورده اند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صیدی کباب کردند و نمک نبود غلامی به روستا رفت تا نمک آرد نوشیروان گفت : نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.


گفتند از این قدر چه خلل آید ؟ گفت :بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده .

اگر زباغ رعیت مَلک خورد سیبی

                     برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه١ که سلطان ستم روا دارد

                     زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ

  1- تخم مرغ

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :