روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩

باش ...

بودنی رنگین به رنگِ

آنچه باید بود !

بسرای ...

 


سرایشی در سوگ کوچ انسانی !

کوچ از دیار بودن و

بر نشیب نبودن

بالش نهادن !؟

تلخ است تلخ...

بتاب

بر شبستان

بر مه و

این تاریکستان

تمنا کن

تمنایِ

بودنی

سرودنی

تابیدنی

بر این نبودن ها

زندگی را

 تمنا کن !

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :