روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩

حکایتی از گلستان

یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آنکس که چون دیگری در سخن باشد همچنان تمام نا گفته ، سخن آغاز کند .

سخن را سر است ای خردمند و بُن                                            میاور سخن در میان سخُن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش                                                نگوید سخن تا نبیند خموش

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :