روژکوهیار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محمد کوهیار ازم - یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸

ڕه شه مه ی ڕه ش

ده مێکه نه ورۆزی کورده واری ئاگری کزه و تینی نیه و تینووه! ئاگره سوره که ی سه رله ئێواره ی ره شه مه ،شه وقی نه ماوه و ره ش ئه نوێنێ... 


ماوه یێکه منداڵه کانی ئه و شاره خه‌ ون به‌  خه‌ ونه کانیانه وه ئه بینن و هه ڵه بجه بوو به قوربانی ڕه گه‌ ز په ره ستان و شاڵاوی       شه مشه له کوێره!سه ده ی بیسته م بۆ کوردی لێ قه وماو سه ده ی ئاخ و ئۆف و    حه سره‌ ت بوو .هه ر منداڵه ساواکان بوون که له سه ر سینگی دایکان و باوکان ماڵاواییان له ژیان ده کرد؛ هه ر کیژانی کورده واری بوون که ئاگره سوره که ی نه ورۆز ،خوێنی رژاوی        ده زگیرانه که ی ئه‌ هێنایه وه بیر؛ هه ر عۆ مه ر خاوه ر و کۆرپه له که ی بوون که له عه زره ت باوه شیان به یه کا و خاکی کوردستان دا کرد و هه تا هه تایی بوونه وه!

هه ر...

ده زگیرانی هه مومان خاکی پیرۆزی کوردستانه به ڵام ئێستا له سه ده ی بیست و یه ک من و تۆی کورد چیمان کرد؟ئاخ بوو به ئۆخه ی؟ئاخۆ دایکان تامه زرۆی کۆرپه یێکی دیکه ن؟       ئاخۆ ماڵه که ی عۆمه ر خاوه ر هه ر کاوله؟؟؟

ئێستا کاربه ده ستانی کورد نانی هه ڵه بجه   ده خۆن و پشتوێنی پان ده به ستن و گوێ یان که ڕه‌ له هاواری هه ڵه بجه!

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :