ذو قافیتین

گاهی در شعر منظوم پیش می آید که شاعر در شعرش از دو قافیه در کنار هم و یا با اندک

 فاصله از هم استفاده می کند به چنین کاربرد شاعرانه ای ذوقافیتین می گوییم .

 . مانند :

ای از مکارم تو شده در جهان خبر                افکنده از سیاست تو آسمان سپر

                                           و یا با اندک فاصله

ای شاه زمین بر آسمان داری تخت          سست است عدو تا کمان داری سخت

 

کلمات هم قافیه : در بیت اول :   جهان با آسمان - خبر با سپر

                       در بیت دوم :  آسمان با کمان - تخت با سخت

/ 0 نظر / 8 بازدید