یلدا

یلـــــــدای من یلــــــدای من                    ابـر شب شب هـــای من

روزم به شب نشسته است                    کـــــــرانـــه نا پیــدای مـن

چــلچــله هــای شب چــله                   خــامُش بُدنــد ای وای مـن

بریز و خــوش بگــردان جــام                   مستـــم کنـد عـیسای مـن

یلـــدا شد و سردی دمیـــد                     ای وای مــن  ای وای مـن

/ 0 نظر / 6 بازدید