شێعرێکی مامۆستا سه یدی

تراشیده ی ده ست ، سه ر ئوستادی باش

جه سته ت پڕ جه زه خم ، قوڵنگه ی سه نگ تاش

یادگار ئۆسای قه دیم زه مانان

ده س ئاسی ده سکێش ، خه یاته ی خانان

چمان تاشیای ، تێشه ی فه رهادی

ده سته ت جه نه مام ، داری شمشادی

ئارۆ قیبله و من به له نجه و لاره

ته شریفش وه لای تۆ ئامان هاره

شیرینه ن نیشته ن دانه مه دۆ پێش

هاره ش هار که رده ن ، ده ور مه دۆ نه وێش

مه گێڵۆ به ده ور چوون چه رخی چه پگه رد

هه یاهووش گه رمه ن ، مه ناڵۆ جه ده رد

دوو لیمۆی وه ش بۆش ته رحی شه مامه

جمه جم شانه نه یه خه ی جامه

که س چوون تۆ ئازیز جه لای یار نه بێ

هاره چی وه شیی سا چی هار نه بێ

تای تۆڕه ی زوڵفان سیای عه نبه ر بۆ

سه ر ئاوێز که رده ن تا وه بانی تۆ

ده خیله ن ده ستت به ده ستی یاره ن

په نجه ش رێش نه بۆ هاره هاواره ن

شیرین به سه د ناز مه کێشۆ ده سته

دانه مه دۆ پێت چوون ئاوات واسته

دانه ش مه سانی چوون سته مکاران

مه که ریش وه گه رد توتیای شاران

تاقه ت شی جه لام ، واتم ئه ی هاره

به مه ودای ئه ڵماس ، بای پاره پاره

تۆ ده ستی شیرین ده سته کێشته ن

ئاواتت بڕیان ، ناڵه ی چێشته ن

تۆ په نجه ی شیرین که فته نت وه سه ر

چی ساڕێش نه بێ زامانی خه ته ر

با من بناڵوو رۆوان تا شه وان

زه ده ی هیجرانم ، ده ردم بێ ده وان

هاره ی هه راسان هه رده ی هه رده گێڵ

که م ده ور ده نه وێت چوون دێوانه ی وێڵ

ئانه شیرینه ن دوڵبه ر ، دڵستان

دڵ چێت مه سانۆ به مه کر و داستان

به به ین و به قاش هیچ مه به خه ڕه

جه فاش سه د باره ن ، وه فاش یه ک زه ڕه

چه نی که س تا سه ر هه رگیز یار نیه ن

یاری ساحیب شه رت ، وه فادار نیه ن

کاتێ مه زانی هورئێزا به قه س

چوون بێ به ینه تان جه تۆش کێشا ده س

شی به ماوای وێش ، ته شریف به رده وه

تۆش ئاستی وه لای داخ و ده رده وه

کۆتا بی سه داو نه عره ته و ده نگت

بێ قیمه ت گنای ، که ساس بێ سه نگت

به دڵه ی پڕسۆز مه ینه ت باره وه

پێچیای به ده رد، دووری یاره وه

ئه وسا چه نی زام بێ ده وای خه ته ر

مات مه بی بێ ده نگ ،جه سه یدی به د ته ر

سه یدی عار نیه ن سه یدی عار نیه ن

هه ر که س عاشقه ن ناڵه ش عار نیه ن

ئێمه یچ ناڵه مان خۆ بێکار نیه ن

که س جه ده ردی که س خه به ردار نیه ن

منیچ دێوانه ی خاڵی شیرینم

پابه ندی تای زوڵف بۆ عه نبه رینم

به ڵام ئێد شیرین ئه یامان نیه ن

چون خواجه ی غه مخوار غوڵامان نیه ن

هه ر گیز چه نی که س تا سه ر نه ساته ن

شه رتش ، ئێقرارش ،  وه فاش یه ک ساته ن

تا مه یۆ وه لام ره ندی جه مین گوڵ

خۆفی هیجرانش ، مه نیشۆم نه دڵ

ئه وساته شیرین مه کێشۆ ده ستم

ماوه رۆ به سۆز زامانی سه ختم

جه خۆفی لواش جه سته م نه له رزه ن

هاوارو هه ی داد هه ی هانام به رزه ن

گیرۆ ده ی هیجران دایم بێ که یفه ن

کافر گیرۆده ی هیجران بۆ حه یفه ن

یاران یه سه نگه ن چه نش حاشاکه ن

جه سته ی مه ینه تبارمن ته ماشاکه ن

یا سه نگه ن په یته ور مه سۆچۆ به تاو

دڵ قه تره ی هوونه ن چوون نه بۆ  به  ئاو

( سه یدی )  جه هیجران شۆخی جه مین لاڵ

سا په ی چێش نه بۆ به کۆگای زووخاڵ

/ 1 نظر / 19 بازدید
فه رید

ده ست وه ش بؤ فه رید قاسمینا دانش ئامووزوو وئتا بیه نا جه هه ورامان به ئیجازه ت شئعره کئ مامؤسا صه یدیم نیاره دلئ فه یس بووکی