بندی از پندی

همه ی ما آدمیان در گیر و دار زیستن ، سوار بر امواج تخیل ، بلندی ها را

می کاویم و هندوانه ها زیر بغل گذاشته ایم و دولا دولا ، شتر می رانیم

 یکی مال می خواهد بی تجارت ، دیگری علم می خواهد بی بحث  و آن

یکی مُلک خواهد بی سیاست. غافل از آن که فرمانروای ملک سخن ، 

سعدی شیرین دهن ، این گونه لب به سخن می گشاید که :

 سه چیز پایدار نماند:مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست

 پس مالکِ عالمِ مالداری اگر تاجرِ عالمِ مدبر باشی .

/ 0 نظر / 8 بازدید