یک ضرب المثل و چگونگی آن

خوردن دوشاب رود جای پایش بر جای بماند . چون از خانه بیرون رفت ، عروسِ او که نامش یاسه ( مخفف یاسمن در زبان کردی) بود سوار بر خر شد و بر بالای خُم رفت و چند کاسه از دوشاب بیرون آورد و اثر دست او بر خُم بماند . چون مادرشوهر به خانه برگشت و ردپای خر راتا نزدیک خُم بدید و نشان دست عروس هم بر خم مشاهده کرد ، متحیّر ماند و گفت:                                  پا پای ِ خر، دست دستِ یاسه ، به این کار عقلم نمی ماسه

                                                             « امثال و حِکَم »

/ 0 نظر / 6 بازدید