به رزه خی عومر ( بۆ دایه خاوه ر)

دایه خاوه ر !

ئێستا  که ته نافی عومرت ، به دوای گرێ یه کوێره کانی ژیان، رو له دوایین گرێ ده کات،

مخابن ، گه وره ترین گرێبه ستی ژیان روی لێکردووی. نه مردویت و له مانێکی  

     ئه سته م و چاوه ڕوان نه کراو دا  ئه ژی. ژیان له حه نای تۆ دا جگه له مه ینه ت و

 زه حمه ت ، هیچ ئاوڕدانه وه  و  پێداچونه وه ی لێ ده ر نه که وت . ئاخ له ژینی وا که

 بۆ مه ینه ت نه بێ ، که س ده رگه ی ماڵی له شی لێ نه کردیته وه و ئێستاکه ش 

 ده رگه که له وه ستانێکی پڕ ئاڵۆزدا گرێبه ستی کردووه و تۆیش مانی نه مانت گرتووه و

گه ڕانه وه ت نادیار.     

                   دایه خاوه ر ! به هیوای له ش ساقی و رزگاربوونت

                                      

/ 0 نظر / 23 بازدید