بزرگداشت خیام

28 اردیبهشت روز بزرگداشت خیام

 

تا چند زنم به روی در یا خشت ؟

بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت

خیام که گفت دوزخی خواهد بود ؟

که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
اطیلا

ای آن که نتیجه ی چهار و هفتی وز هفت و چهار دائم اندر تفتی می خور که هزار بار بیشت گفتم باز آمدنت نیست چو رفتی ، رفتی «خیام»