چند نکته ی نگارشی

مثلاً کاربرد  را  در جمله ی زیر صحیح نیست

روزنامه ای که امروز خریدم را خواندم . واژه ی روزنامه

مفعول جمله است و باید   را   به دنبال آن بیاید نه بعد از فعلِ  خریدم .

شکل درست جمله ی بالا به این صورت است :روزنامه ای

 را که امروز خریدم خواندم .

1-     شیوه ی استفاده از واژه ی ( علیه ) در جمله :

علیه ،  واژه ای عربی و به معنای ِ بر ضد می باشد و  کاریرد

 آن به همین صورت ( علیه ) صحیح می باشد اما در بعضی

موارد آن را به صورت ِ برعلیه به کار می برند که نادرست

 است زیرا همان طوری که در بالا گفته شد علیه به معنای

 برضد است و اضافه کردن بر  به علیه ، حشو (زاید ) است

چون در این صورت معنای آن ، این گونه است : بربرضد .

مثال : ما بر علیه بیسوادی مبارزه می کنیم  غلط است و

صحیح آن این گونه می باشد : ما علیه بیسوادی مبارزه 

  می کنیم  .

2-     شیوه ی استفاده ی درست از واژه ی  ( برخوردار ) :این

واژه در جملاتی که معنا یا مفهومی مثبت داشته باشند کاربرد

دارد نه در جملاتی با معنا و مفهوم منفی . به عنوان مثال به

کاربردن واژه ی برخوردار در این جمله صحیح نیست : او از

 بیماری شدیدی برخوردار است . صورت صحیح آن این گونه

 است : او از بیماری شدیدی رنج می برد

کاربرد این واژه  در چنین جمله ای صحیح است : او از

هوش والایی برخوردار است .    

/ 2 نظر / 13 بازدید

متنوع نیست

شروین

بسیار مفید بود.