25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

فردوسی در ربع سوم قرن چهارم بنای سخن را بر این نهاد تا با تکیه بر شاهنامه ی ابومنصوری به سرایش ایران زمین بپردازد تا آنچه از پیشینه و فرهنگ ایرانیان در یاد دارد به نظم کشد و جاودانه سازد خود را و ایرانش را. به حق که او بخردانه کوشید تا کلامش به بار نشست وجاودانه گشت . او را باید ستود هم به خاطر تلاش بسیار و هم به سبب آب و رنگ بخشیدن به کلام پارسی. آن جاست که خود حکیم فردوسی گوید :

بسی رنج بردم در این سال سی 

                          عجم زنده کردم بدین پارسی

فردوسی شاهنامه را سرود شاهنامه ای که می توان آن را مجموع فرهنگ ایران تا آن دوران از نگاه فردوسی به حساب آورد . شاهنامه تنها نامه ی شاهان و سرگذشت آنان نیست بلکه بیانگر غیرت و شهامت ، عشق ، دانش و فرهنگ ایرانیان نیز هست .

سخنش را پاس بداریم و همتش را ارج نهیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید