احتیاج

آنکه شیران را کند روبه مزاج        احتیاج است احتیاج است احتیاج

                                                                         << مولوی >>

/ 1 نظر / 4 بازدید
نیاز

[[گل]