گلی از گلستان

گفتند از این قدر چه خلل آید ؟ گفت :بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده .

اگر زباغ رعیت مَلک خورد سیبی

                     برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه١ که سلطان ستم روا دارد

                     زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ

  1- تخم مرغ

/ 2 نظر / 6 بازدید
ندا

عالی بود