شعری طنزآمیز از نیما

سوی شهر آمد آن زن انگاس       سیر کردن گرفت از چپ و راست

دید آیینه ای فتاده به خاک           گفت : حقا که گوهری یکتاست

به تماشا چو برگرفت و بدید          عکس خود را فکند و پوزش خواست

که : ببخشید خواهرم،به خدا       من ندانستم این گوهر زشماست

ما همان روستا زنیم درست        ساده بین،ساده فهم، بی کم و کاست

که در آیینه ی جهان بر ما            از همه ناشناس تر خود ماست

/ 0 نظر / 6 بازدید