ارسال المثل

ارسال المثل در لغت به معنی مثل آوردن و تمثل جستن است و در بدیع

 آن است که شاعر مثل معروفی را در شعر خود بیاورد یا شعر یا سخن

حکیمانه ای بگوید که حکم مثل پیدا کند و قبول عامه یابد و به صورت ضرب

 المثل درآید .برای نمونه :

با بط می گفت ماهی در تب و تاب     

                             باشد که به جوی رفته بازآید آب

بط گفت چو من قدید گشتم و تو کباب  

                              « دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب »

                                                     یا

هر چه داری شب نوروز به می ساز گرم               

                                  غم روزی چه خوری « روز از نو روزی از نو »

و یا مولانا در حکایت " عاشق شدن شاه ، کنیزک را " پس از آن که

 حکیمی با تجربه برای مداوای کنیزک به بارگاه او می آید و او در می یابد

 که آمدن این حکیم را در خواب دیده است

 چنین می گوید :

گفت معشوقم تو بودستی نه آن     « لیک کار از کار خیزد در جهان »

اگر شاعر در یک بیت یا یک مصراع دو مثل بیاورد آن را "ارسال المثلین"

  می نامند . مانند :

نصیحت همه عالم چو باد در قفس است    

                                  به گوش مردم نادان چو آب در غربال

 

                                  به نقل از کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی

                         ص : 25

                            تالیف : سیما داد

/ 6 نظر / 12 بازدید
سلام

وبت خیلی قشنگه

سلام

وبت خیلی قشنگه

سلام

وبت خیلی قشنگه

سلام

وبت خیلی قشنگه

سلام

وبت خیلی قشنگه

سلام

وبت خیلی قشنگه